“หน้าต่างสุขภาพ” ตอน พระผู้เป็นพลังของแผ่นดิน

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เปิดให้บริการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit)

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้เข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียมและทันสมัย

แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ได้รับการรักษาทันท่วงทีด้วยการวินิจฉัยและให้ยาได้บนรถ

ซึ่งสามารถลดอัตราความพิการและการเสียชีวิตลงได้อย่างมาก

ที่มา: Youtube Channel: CrownPrince Hospital

รายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ตอน พระผู้เป็นพลังของแผ่นดิน

ใส่ความเห็น