วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

  • จัดระบบการให้บริการโรคหลอดเลือดสมองแบบสหสาขาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาระบบการรักษาโรคหลอดเลือดสมองผ่านช่องทางเร่งด่วน (acute stroke fast track)
  • พัฒนาระบบการรับส่งผู้ป่วยระยะเฉียบพลันและระบบเครือข่ายส่งต่อ
  • เป็นแหล่งฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านทางระบบประสาท และแพทย์เฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง พยาบาลและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
  • เป็นศูนย์กลางการทำวิจัยด้านโรคหลอดเลือดสมอง การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเชิงระบาดวิทยา
  • ดำเนินงานในเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคและให้ตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนการดำเนินงาน
2557 2558 2559 2560 2561
งานบริการ
1. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ได้รับยาสลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาล (door to needle time < 60 min) ร้อยละ 75 80 85 90 ≥90
2. ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วัน 8 7 ≤7 ≤7 ≤7
3. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
4. อัตราส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินเพื่อให้การรักษาด้วยวิธี mechanical thrombectomy ร้อยละ 70 75 80 85 90
5. ระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่ทีมรังสีร่วมรักษาได้รับแจ้งจนถึงการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่ (consultation to puncture time) นาที 100 90 80 75 70
6. อัตราผู้ป่วยหรือผู้ดูแลมีความรู้และแสดงทักษะที่จำเป็นได้ถูกต้อง ร้อยละ 95 100 100 100 100
7. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายได้ตามเวลาที่คาดหมาย ร้อยละ 85 90 ≥90 ≥90 ≥90
งานสอนและบริการวิชาการ
สอนและฝึกอบรมด้านโรคหลอดเลือดสมองให้กับพยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลศิริราช เป็นประจำสม่ำเสมอ จำนวน ครั้ง/ปี 1 2 2 2 2
จัดนิทรรศการในโรงพยาบาลหรือออกหน่วยให้ความรู้ในเชิงรุกสู่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล จำนวน ครั้ง/ปี 1 2 2 2-3 2-3
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์วารสารทางวิชาการในหรือต่างประเทศ เรื่อง/ปี 1 2 2 2 2