ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

โครงการจัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชจะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557- 2561 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่1 การศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เครือข่ายวิจัยและศูนย์การฝึกอบรมระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณค่า และได้มาตรฐานสากล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ตำแหน่งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน อัตรากำลัง คุณสมบัติ

เพื่อให้รองรับการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน บุคลากรที่ใช้จัดตั้งศูนย์โดยเฉพาะแพทย์จะหมุนเวียนปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยประกอบด้วย

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง 3 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
    • ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญประสาทวิทยา และหรืออนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง
  • พยาบาลผู้จัดการรายกรณี (case manager) 2 อัตรา
  • พยาบาลวิจัย 1 อัตรา
  • นักสถิติประจำศูนย์ 1 อัตรา
  • เลขานุการประจำศูนย์ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ทั่วไป 1 อัตรา

สถานที่

ตึก 72 ปี ชั้น 11