คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านช่องทางเร่งด่วน (stroke fast track) ของโรงพยาบาลศิริราช

โดย พญ.จุฑากานต์ โชติรัตนะศิริ และรศ.นพ.ยงชยั นิละนนท์ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่า

ใส่ความเห็น