Workshop การบริหารยา rtPA

  ภาพบรรยากาศการจัด Workshop การบริหารยา rtPA

เพื่อลดระยะเวลาของการผสมยา rtPA

บนรถ Mobile Stroke Unit และในโรงพยาบาล

โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

และ น.ส.มนันชยา กองเมืองปัก พยาบาลผู้จัดการรายกรณี ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

ใส่ความเห็น