งานเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ

 

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภทการแข่งขัน

– การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ 

 – ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร                      

 ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน  ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร             

– การเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร                          

– การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร

อัตราค่าสมัคร:

– การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ 

          – ประเภทมินิมาราธอน                       อัตรา ๕๐๐ บาท ต่อคน

          ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน                   อัตรา ๘๐๐ บาท ต่อคน

– การเดินเพื่อสุขภาพ                                   อัตรา ๔๐๐ บาท ต่อคน

– การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ                           อัตรา ๔๐๐ บาท ต่อคน

วิธีการรับสมัคร: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (หรือจนกว่าจะเต็ม)

มี 2 ทางการรับสมัคร

๑. สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.runningconnect.com/event/STK2019

๒. สมัครด้วยตนเอง วันที่ 6-7 กันยายน 2562 เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G

รางวัลและของที่ระลึก:

๑. ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ

    ๑.๑ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน                   

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้เข้าแข่งขันหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ

          พระบรมราชินี  พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ทั้งประเภทชายและหญิง

    ๑.๒ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้เข้าแข่งขันหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ

           พระบรมราชินี พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาทถ้วน ทั้งประเภทชายและหญิง

***หมายเหตุ ถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลเฉพาะคนไทยเท่านั้น

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

     ๒.๑ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงจะได้รับถ้วย 

           รางวัลรองชนะเลิศจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล     

           พร้อมรับเงินรางวัล มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท

     ๒.๒ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลรอง 

           ชนะเลิศจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับเงิน    

           รางวัลมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท

***หมายเหตุ ถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลเฉพาะคนไทยเท่านั้น

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

    ๓.๑ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงจะได้รับถ้วย

          รางวัลรองชนะเลิศ จากศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          พร้อมรับเงินรางวัล มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท

    ๓.๒ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงจะได้รับถ้วยรางวัล 

          รองชนะเลิศจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม  

          รับเงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

***หมายเหตุ ถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลเฉพาะคนไทยเท่านั้น

๔. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทางจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ

๕. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อผู้พิชิต (finisher) ท่านละ ๑ ตัว

๖. ผู้สมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ประเภทมินิมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน ๕๐๐ ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย จะได้รับหมวก ท่านละ ๑ ใบ

๗. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ และปั่นจักรยานทุกท่านที่เข้าเส้นชัย จะได้รับหมวก ท่านละ ๑ ใบ

แบบเสื้อสำหรับนักกีฬาทุกประเภท 

แบบเสื้อสำหรับนักกีฬาประเภทวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร เมื่อเข้าเส้นชัย

แบบหมวกที่จะได้รับ

แบบเหรียญรางวัลสำหรับทุกประเภทกีฬา

เวลาปล่อยตัว

เส้นทางการแข่งขันทั้งหมด

จุดจอดรถทั้งหมด  .

แผนผังภายในงาน

ใส่ความเห็น