Vie Nam National University ศึกษาดูงานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

Vie Nam National University – Hochi Minh City (SoM) ประเทศเวียดนาม ได้นำคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช นำทีมโดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง และ อ.นพ.สงคราม โชติกอนุชิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และพยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่คณะนักศึกษาแพทย์ Vie Nam National University

 

 

ใส่ความเห็น