โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กับ โครงการ Stroke Educational Toys

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในโครงการ Stroke Educational Toys

โดยได้เข้าชมรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (MSU: Mobile stroke unit)

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง

ใส่ความเห็น