พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน การมอบเงินรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับจังหวัด โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ

พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
การมอบเงินรายได้เพื่อนาเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
และบัญชีแสงนาใจไทยทั้งชาติฯ ระดับจังหวัด โครงการแสงนาใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ
หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)
********************************************************************************
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน การมอบเงินรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
และบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”
ร่วมขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐจาก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช
.
ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานในพิธี กล่าวว่า
“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ เป็นโครงการฯ ที่ศิริราชจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เข้าสู่ปีที่ 9 ในปีที่ผ่านมาโครงการฯ ได้รับความร่วมมือขับเคลื่อนผ่าน 3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และในปีนี้จัดในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” หรือ Young Thais Fight STROKE ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้มีความรู้ โรคหลอดเลือดสมอง ปลูกฝังคนรุ่นใหม่หันมาออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตน ซึ่งคณะผู้จัดมีความเชื่อมั่นว่า “คนรุ่นใหม่” จากโครงการแสงนาใจไทยทั้งชาติฯ ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จะเป็นผู้นำชุมชนในการให้ความรู้การดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ตลอดจนเชิญชวนคนในชุมชนหันมาออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงได้ เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย”
.
รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวสรุปความสำเร็จของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ผ่านตัวเลข 3 ชุด
” 1) การมีส่วนร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ของ “คน” มากกว่า 3 แสนคน ทั้งประเทศ แบ่งออกเป็น
– ผู้สมัครกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น จำนวน 283,942 คน
– New Gen จำนวน 14,930 คน
2) รายได้จากกิจกรรมออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ประมาณ 77.7 ล้านบาท มอบให้
– มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 23.9 ล้านบาท
– บัญชีแสงนาใจไทยทั้งชาติฯ ระดับจังหวัด 38.2 ล้านบาท
3) จำนวนแคลอรี่ที่วัดได้จาก 2 แอปพลิเคชัน คือก้าวท้าใจ และ Calories Credit Challenge รวม 859,067,459 กิโลแคลอรี รวมเดินทางรอบโลก เท่ากับ 329.79 รอบ ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 283.43 รอบ
.
แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ (Walk Run Bike Fighting Stroke) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ออกกาลังกายทั้งรูปแบบการเดิน วิ่ง และปั่น
ทำให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดงานพร้อมกันทั่วประเทศไทย
โดยเงินรายได้มอบให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้งนี้ได้มี พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่
เขตสุขภาพที่ 5 “ชนะเลิศ ด้านการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมออกกาลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต”
และ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแก่ เขตสุขภาพที่ 7 “ชนะเลิศ ด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย มอบโล่รางวัลเกียรติยศ จังหวัดที่ได้รับคะแนนสูงสุด ด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลเกียรติยศ จำนวน 5 รางวัล แก่ “เขตสุขภาพ” ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกาย ผ่านแอปพลิเคชันก้าวท้าใจ และมอบโล่รางวัลเกียรติยศ จำนวน 3 รางวัล แก่ “จังหวัด” ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ด้านการกิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (Young Thais Fight STROKE)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบโล่รางวัลเกียรติยศ จำนวน 25 รางวัล แก่ “จังหวัด จังหวัดเมืองกีฬา (Sport City) และ Over All ชาย หญิง” ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ด้านส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกายผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge
กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลเกียรติยศ จานวน 3 รางวัล แก่ “จังหวัด” ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ด้านการจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่รางวัลเกียรติยศ จำนวน 3 รางวัล แก่ “จังหวัด” ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ด้านการจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค
.
โครงการฯ จะไม่สามารถจัดขึ้นและประสบความสำเร็จไปได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรภาคีเครือข่าย ตลอดจนพลังของคนรุ่นใหม่ ที่ร่วมแรงร่วมพลังรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกาลังกายให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง
และเพื่อให้โครงการฯ ได้ดูแลสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัคร กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2567 ได้ทาง Facebook Page: WRB Fighting Stroke หรือ Siriraj Stroke Center
**********************

             

ใส่ความเห็น