ยกระดับสู่ “ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย!”

ยกระดับสู่ “ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย!”
.
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้รับเกียรติจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นำโดย นพ.วิชาญ เกิดวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ท่าน คือ พ.อ. นพ.เจษฎา อุดมมงคล จากสาขาประสาทวิทยา กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ศ. พญ.ดิษยา รัตนากร จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และให้การรับรองเป็น
“ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certified Comprehensive Stroke Center) แห่งแรกของประเทศไทย”
ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
.
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจเยี่ยมทุกท่าน อันประกอบด้วย งานพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายเภสัชกรรม ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และคณะกายภาพบำบัด
ที่ร่วมมีบทบาทในการยกระดับศูนย์ฯ ครั้งนี้ 🙏

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article