พิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช

18 กรกฎาคม 2565
พิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ อดีตหัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา
รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
พว.นิตยา อังพานิชเจริญ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส.
คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ จากมูลนิธิไทยคม
คุณอำพัน คุณสุมารัตน์ และคุณพรรณรัตน์ วิประกษิต จากบริษัท วี.เอส. ทรีทเม้นท์เคมิเคิล จำกัด รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี
นำเยี่ยมชมหอผู้ป่วยและศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช, พว.จิตรา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และพว.รจนา ภักดีวงศ์

ใส่ความเห็น

ข่าวสาร

Previous article

Thailand Lean Award ระดับ Diamond
ข่าวสาร

Next article

Walk Run Bike Fighting Stroke 8