พิธีเปิด MSU -SOS นครพนม

พิธีเปิดโครงการรถโมบายสโตรคยูนิตร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล

และการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันแบบครบวงจรในประเทศไทย

Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS)

เพื่อใช้ปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
เป็นตัวแทนมอบรถโมบายสโตรคยูนิต
ร่วมกับ ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนการงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
และคุณพิสิทธิ์ เจริญยิ่ง
(รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)

ผู้รับมอบในพิธี โดย คุณพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม

ร่วมกับ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ประกอบด้วย คุณประหยัด รูปคม (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม)

ดร.มารดี ศิริพัฒน์ (ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม)

นพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม)

ใส่ความเห็น

ข่าวสาร

Previous article

NOAC Lecture Series 2

Next article