หลักสูตรฝึกอบรม Standardized Practice for MSU-SOS Operation in Thailand

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม และภาคีเครือข่าย

จัดหลักสูตรฝึกอบรม

Standardized Practice for MSU-SOS Operation in Thailand

“Things you need to know: MSU-SOS operation”

ในรูปแบบ Onsite ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์

ของโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop; MSU-SOS

ทั้ง 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม,

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

และโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

 

เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ผ่านการฝึกอบรม

ถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานจากทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช

ใส่ความเห็น

Previous article