ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม MSU-SOS รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการ MSU-SOS ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
“โรคหลอดเลือดสมอง” สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 60,000 คน ซึ่งหากเทียบจะพบว่าประชากรโลกจาก 1 ใน 4 คน มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และหากไม่ได้รับการรักษาภายใน 4.5 ชั่วโมง จะส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต หรือพิการตลอดชีวิต
เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และมูลนิธิไทยคม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการรถโมบายสโตรคยูนิตร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันแบบครบวงจรในประเทศไทย (Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop) ชื่อย่อ “MSU-SOS” ณ จังหวัดเชียงราย
โดยมีทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำโดย พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำโดย นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ MSU-SOS ร่วมกัน
จากนั้น นพ.ฐานุตร์ ถมังรักษ์สัตว์ ได้นำทีมเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่แผนกฉุกเฉิน ศูนย์บริหารงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย Stroke Unit ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โดยมี นพ.นพปฎล พรรณราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และทีมบุคลากรให้การต้อนรับ และประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการ ตลอดจนลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดนัดพบรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit – MSU) กับรถฉุกเฉิน โดย MSU-SOS จะเปิดให้บริการครอบคลุม 6 อำเภอ คือ เชียงของ เวียงแก่น ขุนตาล ดอยหลวง เทิง และพญาเม็งราย จำนวนประชากรที่ให้การดูแลประมาณ 207,009 คน
ทั้งนี้ โครงการ MSU-SOS จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ทำหน้าที่ออกปฏิบัติการบนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit – MSU) และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชเป็นที่ปรึกษาให้การสนับสนุนปฏิบัติการ

ใส่ความเห็น

Previous article