รถ MSU สุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์

ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

นพ.ณัฐพงศ์ กนกกวินวงศ์

ประธานศูนย์หลอดเลือดสมอง รพ.สุราษฎร์ธานี

นพ.พิชิต สุขสบาย

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นาย ชวลิต โรจนรัตน์

นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

คุณกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

นำส่งรถ mobile stroke unit แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี พญ.เยาวดี โพกุล ผู้อำนวยการ รพ.คีรีรัฐนิคม เป็นผู้รับรถ MSU

เพื่อใช้ปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

พร้อมทั้ง มีการจัดอบรมกระบวนการปฏิบัติงานบนรถโมบายสโตรคยูนิค

และแผนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่สามารถทำ thrombectomy ได้

อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รพ.คีรีรัฐนิคม

#msu #sirirajmobilestrokeunit #MobileStrokeUnit

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article