VDO แนะนำการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ SISC

งานประชุมวิชาการ Siriraj Stroke Conference 2021

ในวันที่ 5 – 7 พ.ย. 64 นี้

วิดิโอนี้ จะเป็นการแนะนำทุกท่าน
ในการรายงานตัวที่ https://sirirajstrokecenter.app-mice.com/

และแนะนำวิธีการใช้งาน zoom

ในการเข้าชมประชุมวิชาการ

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article