กระทรวง DE เข้าตรวจและประเมินโครงการ MSU 5G

คุณปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นำทีมคณะกองทุนฯ เข้าติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

“โครงการทดสอบเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G สำหรับให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

โดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิตร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล”

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช

โดยมี รศ.นพ.วิศิษฐ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ให้การต้อนรับ และ

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ หัวหน้าโครงการฯ นำเสนอความก้าวหน้า

ใส่ความเห็น

Previous article