งานแถลงข่าวเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

วันนี้ ( 11 ก.ย. 63 ) เวลา 11.00 น.
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน
“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ”
โดยมี รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง และ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
ณ โถงจัดแสดง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SIMR) ชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article