จอมบึงเมืองแห่งความสุข (Chombueng cohort)

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการจอมบึงเมืองแห่งสุขภาพ (Chombeung cohort)”

ร่วมกับอ.ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

และบุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

 

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article