เอกสารการบรรยายการประชุมงานวิชาการ Siriraj Stroke Conference 2019

Siriraj Stroke Conference 2019

จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562

ณ Rosewood Bangkok Hotel

 

เอกสารประกอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

PM & R

9.00-9.40 International of Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF Model) By อ.ดร.กภ.จตุพร สุทธิวงษ์ 

Handout_ICF and Participation_อ.ดร.กภ.จตุพร สุทธิวงษ์

 

09.40-10.00 Stroke Coreset By รศ.ดร.กภ.วิมลวรรณ เหียงแก้ว 

Abstract

Abstract_Stroke Core Set_รศ.ดร.กภ.วิมลวรรณ เหียงแก้ว

Handout

Handout_Stroke Core Set_รศ.ดร.กภ.วิมลวรรณ เหียงแก้ว

 

10.30-12.00_Bridging the Gaps in Stroke Rehabilitation By ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ และ ผศ.พญ.ผกามาส ตันวิจิตร

2_Abstract_ผศ.พญ.ผกามาส ตันวิจิตร
อ.วิษณุ บ่าย

 

Nurse

08.10-08.40 Bridging the Gaps in Singapore Stroke Nursing By Ms.TAN IL FAN & Ms. FU LIQING 

Handout_Ms.TAN IL FAN & Ms. FU LIQING

 

09.00-09.30_In-Hospital Stroke Care; A Gap Analysis By พว.อุษา พิพัฒน์สาธุกิจ

16.พว.อุษา

 

09.30-10.10 Fill the Gap in Stroke Unit: The Use of Quality Improvement Projects By 1. พว.สุเพ็ญ พ่วงพงษ์

5.3_Handout_พว.สุเพ็ญ พ่วงพงษ์

 

09.30-10.10 Fill the Gap in Stroke Unit: The Use of Quality Improvement Projects By 2. พว.สุภาพันรัตน์ คำหอม

Abstract 

5.2_Abstract_พว.สุภาพันรัตน์ คำหอม

 

09.30-10.10 Fill the Gap in Stroke Unit: The Use of Quality Improvement Projects By 4. พว.สุพิศ สงไพรสน

5.4_Handout_สุพิศ สงไพรสน

 

10.20-10.50 Safer and Better; Caring for Stroke Patient Undergoing Endovascular Treatment By 1. พ.ท.หญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน

Abstract

61_ABS~1

Handout

6.1_Handout_พ.ท.หญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน

 

10.20-10.50 Safer and Better; Caring for Stroke Patient Undergoing Endovascular Treatment By 2. พว.นลินรัตน์ ทองนิรันดร์

Abstract

6.2__พว.นลินรัตน์ ทองนิรันดร์

Handout

6.2_Handout_พว.นลินรัตน์ ทองนิรันดร์

 

10.20-10.50 Safer and Better; Caring for Stroke Patient Undergoing Endovascular Treatment By 3. พว.จรวยพร วงศ์ขจิต

Abstract

6.3_Abstract_พว.จรวยพร วงศ์ขจิต

 

 

10.20-10.50 Safer and Better; Caring for Stroke Patient Undergoing Endovascular Treatment By 4. พว.นิตยา สุทธิยุทธ์ (Moderator)

64_ABS~1.DOC

 

10.50-11.20 Narrow the Gaps in Stroke Prevention; Nursing on the Move By 1. พว.เอื้องพร พิทักษ์สังข์

7.1_Handout_พว.เอื้องพร พิทักษ์สังข์

 

10.50-11.20 Narrow the Gaps in Stroke Prevention; Nursing on the Move By 2.พว.วรรณวลี คชสวัสดิ์

7.2_Handout_พว.วรรณวลี คชสวัสดิ์

 

10.50-11.20 Narrow the Gaps in Stroke Prevention; Nursing on the Move By 3. พว.จิราพร ภู่ขำ

7.3_Handout_พว.จิราพร ภู่ขำ

 

11.20-12.00 Nursing 2019; New Strategies to Improve Stroke Care By 1. พว.จิราภรณ์ วาสนาสุริยพงศ์

SiSC Nursing 2019 strategies to improve stroke care_จิราภรณ์ PNI

 

11.20-12.00 Nursing 2019; New Strategies to Improve Stroke Care By 2. พว.โชษิตา แก้วเกษ

8.2_Handout_พว.โชษิตา แก้วเกษ

 

11.20-12.00 Nursing 2019; New Strategies to Improve Stroke Care By 3. พว.รุ่งนภา เตชะกิจโกศล

8.3_Handout_พว.รุ่งนภา เตชะกิจโกศล

 

11.20-12.00 Nursing 2019; New Strategies to Improve Stroke Care By 4. พว.รจนา ภักดีวงศ์

8.4_Handout_พว.รจนา ภักดีวงศ์

 

Physician

13.00-14.00_Pearls and pitfalls in Acute Stroke Fast track Evaluation By อ.พญ.ชิตาภา กาวีต๊ะ

อาจารย์ชิตาภา บ่าย

 

13.00-14.00_tPA workshop By อ.นพ.สงคราม โชติกอนุชิต

อาจารย์สงคราม บ่าย

 

14.15-15.15_Stroke care discussion By รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ และ นพ.วีรวัฒน์ แสงภัทราชัย 

อ.วีระวัฒน์ บ่าย

 

 

เอกสารประกอบวันที่ 1 มิถุนายน 2562

08.30-09.00_Stroke Care in Thailand, The Role of SIRIRAJ By รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

อ.เชิดชัย_Stroke Siriraj 2019

 

09.00-09.30 Stroke Network for Health District Area 5 By นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

Handout_Stroke Network for Health District Area 5_นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

 

09.30-10.10_What Can We Do before Arrival ; The Pre-Hospital Gap By ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา และ อ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธุ์

2.what can we do อ.อัจฉริยะ
3.อาจารย์ศรัทธา_What Can We Do before Arrival The Pre – Hospital Stroke

 

10.10-10.50_What Can We Do in Hemorrhagic Stroke By ผศ.พญ.อินธิรา ขัมภลิขิต

1_Handout_What Can We Do in Hemorrhagic Stroke_ผศ.พญ.อินธิรา ขัมภลิขิต

 

11.00-11.40_IV thrombolysis and Stroke Care; Lessons, Challenger and Opportunities By Assoc. Prof. Deidre Ann De Silva

6.Deidre_siriraj_DADS3

 

13.40-14.20_Endovaacular Treatment; Patient Selection By รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์

2_Abstract_Mechanical Thrombectomy - Patient Selection_รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์

 

14.20-14.55 The future of Mobile Stroke Unit By รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์

FINAL_The future_of mobile stroke unit_June1_2019

 

 

14.55-15.30_What to Do When Stroke Hit the Eyes By รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ และ รศ.พญ.โสมนัส ถุงสุวรรณ

11.อาจารย์โสมมนัส EyeStroke-102yearMedicine
FINAL_when stroke hits the eye_June1_2019

 

 

16.20-16.50_Perioperative and In-Hospital Stroke; Small Number, Big Impact By Dr. THam Huilian Carol

Abstract_Dr. THam Huilian Carol

 

เอกสารประกอบวันที่ 2 มิถุนายน 2562

09.00-09.40_Movement Disorders and Stroke; Expect the Unexpected! By ผศ.นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ

Abstract

Abstract_Movement Disorders and Stroke_ผศ.นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ

Handout

Handout_Movement Disorders and Stroke_ผศ.นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ

 

 

10.30-11.10_DVT after Stroke; Does Race Matter By Assoc. Prof. Dr. Alejandro Lazo Langner

Abstract

Abstract_Assoc. Prof. Dr. Alejandro Lazo Langner

Handout

Handout_Assoc. Prof. Dr. Alejandro Lazo Langner

 

11.10-11.50 Updates in Stroke Prevention By อ.พญ.ชิตาภา กาวีต๊ะ

4.อ.ชิตาภา Update in stroke prevention_SISC 2019 new