งานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการ โครงการ in – hospital stroke

สรุปผลโครงการ In – Hospital Stroke สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 8009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 8 โรงพยาบาลศิริราช

เพื่อลดระยะเวลาวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่เกิดอาการในโรงพยาบาลศิริราช

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – ธันวาคม 2561

นำเสนอโดย
1. พญ.วนันวัชญ์ ด่านวรพงศ์ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
2. พญ.จุฑากานต์ โชติรัตนศิริ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาอายุรศาสตร์
3. สรุปภาพรวมโครงการ โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

 

ใส่ความเห็น

Previous article