พิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช”

            เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล           ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธานลงนามความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช” ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์  ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้ นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)            นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู          นางวิไล เคียงประดู่ หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดร.วีระ วีระกุล         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด และเรืออากาศเอก นายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบัน     การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งไม่สามารถมาร่วมลงนามได้ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช โดยหน่วยงานทั้ง 12 ได้ร่วมมือกันในการดำเนินการบริหารจัดการโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความร่วมมือเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างทันท่วงที โดยทั้งสิบสองหน่วยงานจะดำเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วย           แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการตั้งแต่พื้นที่          กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) อำเภอบางใหญ่ บางบัวทอง และบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หากพบผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด โปรดรีบแจ้ง Call center 02 419 8888 หรือ 1669 “ยิ่งเร็ว ยิ่งรอด ปลอดอัมพาต”

***************************

ใส่ความเห็น