งานแถลงข่าว “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ”

ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และโรงพยาบาลเครือข่าย

จัดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

*************************

     วันนี้ ( 17 ส.ค. 61 )  เวลา 13.30 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน แถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศิริราช และ นพ.สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมด้วย คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และคุณธวัชชัย ทวีศรี ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

     ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  กล่าวว่า “งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ”  จะจัดในวันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม 2561   เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 และเป็นวาระพิเศษที่ รพ. ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมถึง มูลนิธิไทยคม และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพที่ทรงได้ปฏิบัติมาตลอด เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกายโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหมด 18 จังหวัด 21 โรงพยาบาล  เป็นต้นแบบ ของการจัดกิจกรรมร่วมกันของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลเครือข่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ การกำหนดนโยบายรับ- ส่ง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างโรงพยาบาลในเขต ซึ่งจะเกิดความเข้มแข็งของการทำงานตามมาอย่างเป็นรูปธรรม และกิจกรรมนี้ยังเป็น การดำเนินงานเชิงรุกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

อนึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ  หากประชาชนไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกวิธี  ในบทบาทของโรงพยาบาลศิริราช ที่เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชาวไทยมาโดยตลอด  ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้จัดตั้งศูนย์ โรคหลอดเลือดสมองศิริราชขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรักษา ผู้ป่วยอย่างทันการณ์ รวมทั้งพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร  ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทัดเทียมนานาชาติ  ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง กับประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน จะนำไปสมทบกองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตใน ศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และผู้ป่วยต่อไป ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่าน และคนที่ท่านรัก ให้มาร่วมออกกำลังกายในงานนี้ นอกจากจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง  ยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย”

     รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์  ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวว่า  “โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90  หากมีความเข้าใจถึงการ ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิต ประจำวัน  เช่น  ลดการรับประทานอาหารเค็ม  ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  งดสูบบุหรี่ เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน ที่ทุกท่านทราบดี  และสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริงที่จะหันมาดูแลสุขภาพ  การออกกำลังกายจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกท่านสามารถทำได้ทันที

สำหรับกิจกรรมงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561  เวลา 04.30 น. ซึ่งมีพิธีเปิดงานและ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ณ บริเวณมหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา  นครปฐม  และเริ่มปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 04.45 น.

กิจกรรมประกอบด้วย

  1. การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ 1.1) ประเภทมินิมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 500 บาท 1.2) ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 700 บาท และได้รับเสื้อ Finisher เพิ่มอีก 1 ตัวเมื่อวิ่งครบระยะ
  2. การเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 400 บาท
  3. การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 35 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 500 บาท

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งระยะมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อที่มีแนวคิดมาจากลวดลายของรถ  Mobile stroke unit ที่เป็นสีแดงและเป็นรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่คันแรกของ รพ.รัฐ ที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  และรับ Race Pack ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช  และได้รับเหรียญรางวัลเมื่อถึงเส้นชัย

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ( 28 ต.ค. 61)  ยังมีการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4  เฉลิมพระเกียรติ”  ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมกันทั้งหมด 18 จังหวัด 21 โรงพยาบาล คือ 1. รพ.โพธาราม 2.รพ.ราชบุรี 3.รพ.พุทธชินราช 4.รพ.ตะกั่วป่า 5.รพ.ดำเนินสะดวก 6.รพ.บ้านโป่ง 7.รพ.สระบุรี 8.รพ.ชัยนาทนเรนทร 9.รพ.สุรินทร์ 10.สสจ.เพชรบุรี 11.รพ.หนองคาย 12.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.สสจ.ฉะเชิงเทรา 14.รพ.หนองคาย 15.สสจ.กระบี่ 16.สสจ.สุพรรณบุรี 17.สสจ.ตาก 18.สสจ.น่าน 19.สสจ.กำแพงเพชร 20.สสจ.สมุทรปราการ 21.สสจ.ปราจีนบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ทาง www.sirirajstrokecenter.org หรือ facebook: sirirajstrokecenter”

     คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ว่า  “มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยรวมถึงการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เนื่องจากเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ด้านอื่นๆ ด้วย

มูลนิธิไทยคมเล็งเห็นว่ากิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 ที่โรงพยาบาลศิริราช จัดขึ้นนี้ นอกจากจะช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้คนไทย ได้รู้จัก โรคหลอดเลือดสมอง ได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อได้เข้าถึงความรู้และ มีความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ด้วยจุดร่วมทางแนวคิด ที่ตรงกันของโรงพยาบาล ศิริราชและมูลนิธิไทยคม ในเรื่องของการให้ความรู้ เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงเป็นที่มาของการร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้”

     คุณธวัชชัย ทวีศรี ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลศิริราช ในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ คนไทยในสังคมซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่เป็นบริษัทของคนไทย และเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยเรามุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “ King Power Thai Power ” พลังคนไทย สร้างสรรค์และสร้างเสริมสิ่งดีดี     ที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพ  ดังที่ ศิริราชดำเนินการอยู่นี้ ขอขอบคุณโรงพยาบาลศิริราชที่ให้เกียรติกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคมเช่นนี้”

งานนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยทุกเพศ ทุกวัย สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ 

     ผู้สนใจสามารสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่  3-5 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช 

และวันที่ 10-11 ก.ย. 61 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น 2 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

และสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2561 (หรือจนกว่าจะเต็ม) ที่ www.sirirajstrokecenter.orgพบปัญหาการสมัครติดต่อได้ที่ e-mail: race@thai.run  โทร. 0 93242 3888

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 0 2414 1010

      สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (D.3806) ที่ศิริราชมูลนิธิ (ไม่เว้นวันหยุด) โทร. 0 2419 7658-60

 

 

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article