การอบรม “ตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมอง”

   การอบรม “ตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมอง” จุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ มีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และเพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้เร็วมากขึ้น โดยในปีนี้ ได้มีการจัดอบรมทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 6  มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ใส่ความเห็น